Jokaisesta on huolehdittava!

Johanna Värmälä

Olen vaikuttanut 20 vuotta Espoon kaupunginvaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa, joissa olen edistänyt yhdessä muiden luottamushenkilöiden
kanssa muun muassa nuorten, vanhusten, vammaisten ja omaishoitajien asioita. 1.8.2021 alkaneella valtuustokaudella olen valtuuston lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa, jossa olen toinen varapuheenjohtaja. Maaliskuusta 2022 alkaen olen ollut myös Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston jäsen ja aluehallituksen varajäsen.

Tulen edistämään näissä tehtävissäni asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä palveluiden saamista edelleen.

Päätöksien on edistettävä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä

Julkinen sektori, yksityisen sektorin toimijat ja kolmanteen sektoriin kuuluvat järjestöt edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on merkittävin vastuu asukkaiden terveyden edistämisestä ja hyvinvointipalvelujen järjestämisestä. Yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää julkisen sektorin toimintaa. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista on jatkettava.  

Terveyspalvelut eivät ole voitontavoittelua varten

Toimivilla terveysasemapalveluilla vähennetään terveyseroja ja lisätään ihmisten hyvinvointia. Jos palveluja on ulkoistettu, niitä tulee valvoa nykyistä perusteellisemmin varmistaen laadukkaat palvelut.

Pitkäaikaissairaiden palvelut tulee järjestää oikea-aikaisesti. Diabeetikoille on oltava erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöllä välimaaston palveluja, joilla parannetaan heidän hyvinvointiansa.

Ikäihmisten on saatava tukea ja palveluja

Hoito- ja hoiva-alalla tekemäni työn ja vanhuspalvelujen puolesta toimimisen perusteella voin todeta, että vanhuspalveluja tulee kehittää edelleen. Lisäksi palveluja tulee valvoa perusteellisesti. Vanhuspalveluihin tulee varata riittävästi määrärahoja ja toimintaan on palkattava tarvittavat työntekijät, jotta ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tukien ja palvelujen avulla. Hoiva-asumispaikka on järjestyttävä tarpeen mukaan. Myös omaishoitajia on tuettava.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten köyhyyttä on ehkäistävä

Monessa kunnassa ehkäistään lasten ja nuorten mielenterveysongelmia torjumalla lapsiperheköyhyyttä. Lapsiperheköyhyyden ehkäisemisen lisäksi on ehkäistävä ikäihmisten köyhyyttä.

Yksinhuoltajien ja maahanmuuttajien mahdollisuutta tehdä töitä edistetään mm. oppisopimuskoulutuksen avulla. Kaikkia, myös vammaisia koskee se, että työstä saatavan palkan tulee olla sellainen, että sillä tulee toimeen.

Lisäksi nuorten mielenterveyspalvelut tulee järjestää oikea-aikaisesti sekä lasten ja nuorten pahoinvointia on ehkäistävä perheiden tukemisella ja eri tahojen yhteistyöllä.

Hyvä elämä kuuluu jokaiselle!