Johanna Värmälä
Espoo

Jokaisesta on huolehdittava!

Päätöksien on edistettävä ihmisten hyvinvointia

Ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin yrityksen voitontavoittelu. Sen varmistamiseksi tarvitaan toimivia julkisia palveluja, joita yksityiset palvelujen tuottajat voivat täydentää. Kun palvelut toimivat, jokainen, joka tarvitsee palveluja, saa niitä oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti.

Terveyspalvelut eivät ole voitontavoittelua varten

Toimivilla kunnallisilla terveysasemapalveluilla vähennetään terveyseroja ja lisätään ihmisten hyvinvointia. Jos palveluja on ulkoistettu, niitä tulee valvoa nykyistä perusteellisemmin varmistaen laadukkaat palvelut. Diabeetikoille on luotava erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöllä välimaaston palveluja, joilla parannetaan mm. diabeetikoiden hyvinvointia.

 
Vanhuspalvelut eivät ole kaupan

Yli 10 vuoden työelämäkokemuksen ja vanhuspalvelujen määrärahojen puolesta
käymieni taistelujen perusteella voin todeta, että vanhuspalvelulain toimivuutta ja sen toteuttamista tulee seurata. Jotta ikäihmisten tarvitsemat palvelut eivät ole ylihinnoiteltuja, tulee selvittää, mitä vaihtoehtoja on vanhuspalveluissa tapahtuvalle palvelujen tuottajien tekemän voiton tavoittelulle. Lisäksi vanhuspalvelujen valvontaa tulee kehittää edelleen valtakunnallisesti. Vanhuspalvelujen hinnat pitää saada tolkullisiksi.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten köyhyyttä on ehkäistävä

Monessa kunnassa ehkäistään lasten ja nuorten mielenterveysongelmia torjumalla lapsiperheköyhyyttä. Lapsiperheköyhyyden ehkäisemisen lisäksi on ehkäistävä ikäihmisten köyhyyttä. Työikäisten köyhyyttä voi ehkäistä kieltämällä nollatuntisopimukset lailla. On myös rohkaistava käyttämään päätöksenteossa nykyistä useammin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Yksinhuoltajien ja maahanmuuttajien mahdollisuutta tehdä töitä edistetään mm. oppisopimuskoulutuksen avulla. Kaikkia, myös vammaisia koskee se, että työstä saatavan palkan tulee olla sellainen, että sillä tulee toimeen.

Verotusta on uudistettava

Pienituloisten yrittäjien verotusta on uudistettava niin, että heidän toimeentulonsa parantuu. Myös eläkeläisten verotukseen on tehtävä muutoksia, jotta se olisi nykyistä oikeudenmukaisempi. Kelan etuisuuksia saavien verotusta on kohtuullistettava. On siis arvioitava  Kela-etuisuuksien verotuksen muutokset, ja toteutettava toimeentuloa parantavat uudistukset. 

Hyvä elämä kuuluu jokaiselle!