Johannan mielipiteitä

Ohessa mielipiteitäni, joita olen kertonut eri vaalikoneissa:

Yleistä

Kun valtion menoja karsitaan, se on tehtävä muulla tavoin kuin tekemällä kohtuuttomia säästötoimenpiteitä. Veron korotuksiinkin pitää tarvittaessa varautua.

Pienimpiä eläkkeitä on korotettava, vaikka se tarkoittaisi työssäkäyvien eläkemaksujen nostamista.

Parantumattomasti sairaan on saatava mahdollisimman hyvää hoitoa. En kannata eutanasian sallimista.

Kannatan mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynnin sallimista kaupoissa. Energiajuomien myynti alle 15-vuotiaille on kiellettävä.

Perintöveroa ei pidä poistaa. Perintöveron poistamisen sijaan kannattaisi selvittää, miten kyseistä verotusta pitäisi uudistaa.

Ilmastonmuutoksesta

Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia.

Sähköautojen hankintaan liittyvää tukea tulee täydentää laskemalla sähköautojen verotusta.

Valtion pitää myös ohjata suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla.

Metsien hakkuita Suomessa pitää vähentää välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Uusimaasta

Loviisan ydinvoimalalle ei tule myöntää jatkolupaa vuoden 2030 mennessä. Muuallekaan Suomeen ei tule lisätä ydinvoimaa.

Susikantaa tulee rajoittaa nykyistä enemmän lisäämällä kaatolupia.

En kannata metron jatkoa Helsingistä Sipooseen.

Uudellemaalle pitää perustaa lisää osaamiskeskuksia, joissa maahanmuuttajat opiskelevat itselleen nopeasti ammatin ja oppivat kielen.

Mikäli Dragsvikin varuskuntaa uhkaa lakkauttaminen, on se muutettava kaksikieliseksi.

Valtionhallinnon palveluja tarvitaan eri puolella Suomea, myös pääkaupunkiseudulla.

Asuntorakentamista ei pidä keskittää Uudellamaalla tieliikenteen valtaväylien sekä raideliikenteen läheisyyteen. Asuntorakentaminen tulee toteuttaa siten, että asukkaiden terveys ei vaarannu.

Tieliikenteessä ei pidä ottaa käyttöön ruuhkamaksuja.

Kuntien määrää ei tarvitse vähentää Uudellamaalla. Kannatan kuntien välistä yhteistyötä, josta on hyviä kokemuksia mm. Keski-Uudellamaalla.

Uudenmaan erityispiirteitä ei ole huomioitu riittävästi mm. sote-uudistukseen liittyvissä esityksissä.

Sosiaalipolitiikasta

Perhevapaita pitää uudistaa niin, että vapaat jakaantuvat tasan vanhempien kesken. Isien hoitovastuuta tulee lisätä.

Lasten kotihoidontuki tulee olla jatkossakin sellainen, että sitä saa siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Kannatan kotihoidontuen porrastamisen selvittämistä.

Sosiaali ja terveyspalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisina palveluina. Yksityisiä palveluja tarvitaan täydentämään julkisen sektorin toimintaa. Niitä ei voi kuitenkaan käyttää laajasti, koska julkisella sektorilla on mm. virkavastuulla tehtäviä töitä.

Vanhustenhoidon ulkoistamista yksityisille palveluntuottajille ei tule lisätä.

En kannata sosiaaliturvan kehittämistä sellaiseksi, että kaikille työikäisille maksettaisiin vastikkeetonta perustuloa. Ne rahat olisivat pois toimeentulotuen rahoituksesta.

Koulutuksesta

Oppivelvollisuus tulee ulottaa myös ammattikoulutukseen ja lukioon.

Koulujen kesälomia ei tule siirtää kahdella viikolla niin, että koulut loppuisivat kesäkuun puolivälissä ja alkaisivat elokuun lopussa.

Tämän ja edellisen hallituskauden koulutusleikkaukset on peruttava. Uudistuksiin tarvitaan rahaa, jota nykyhallitus ei ole ottanut huomioon koulutusleikkauksissaan.

Maksuton esiopetus on laajennettava koskemaan kaikkia viisivuotiaita.

Ruotsin kielen opiskelu peruskouluissa on säilytettävä pakollisena. Suomen kansalliskieliä ovat suomi ja ruotsi.

Maahanmuutosta

Maahanmuuttajien määrän kasvu on lisännyt turvattomuutta Suomessa. Valtio ei ole huolehtinut riittävän hyvin omia velvoitteitansa.

Sosiaali- ja terveyspalvelutyöhön tarvitaan maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajille pitäisi luoda pisteytysjärjestelmä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi:

– En osaa sanoa, mutta pisteytysjärjestelmää kannattaa arvioida edelleen.

Vihapuhe tulee määrittää ja asettaa rangaistavaksi rikoslaissa.

Vakaviin rikoksiin Suomessa syyllistynyt ulkomaalainen pitää karkottaa lähtömaahan, vaikkei palautettavan turvallisuutta lähtömaassa voikaan taata.

Arvoista

Ei ole oikein, että yhteiskunnan jotkut ryhmät ovat paremmassa asemassa kuin toiset. Kaikilla tulee olla mahdollisuus hyödyntää omia taitojaan ja osaamistaan.

Suomalaisten oikeutta poliittisiin lakkoihin ei pidä kaventaa.

Päätösten on edistettävä ihmisten hyvinvointia.

On oikein nähdä vaivaa sen eteen, ettei vahingossa loukkaa toista.

Omaishoidosta ja hoitajista

Omaishoitajat tarvitsevat tukea tärkeässä työssään. Tuen avulla huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta. Mikäli omaishoitaja jätetään yksin hoitovastuun kantamisessa, on riski, että kaikilla ei ole voimavaroja huolehtia myös omasta jaksamisestaan.

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit tulee olla yhdenmukaiset koko maassa. Omaishoitajat ja hoidettavat ovat nykyään eriarvoisessa asemassa, johon vaikuttaa asuinpaikkakunta. Kunnissa on erilaisia käytäntöjä omaishoidontuen myöntämisessä ja omaishoitajien tukemisessa.

Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville. Omaishoidontukeen on varattava riittävästi määrärahoja, jotta ne eivät lopu kesken.

Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa. Tasoa tulee nostaa, koska nykyinen minimipalkkio on riittämätön.

Omaishoidon hoitopalkkion verotusta tulee keventää. Asiasta on syytä tehdä selvitys ja tarvittavat päätökset.

Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Lakisääteisen vapaan aikana hoidon tulisi olla maksutonta, mikäli perheen taloudellinen tilanne ei mahdollista maksujen maksamista.

Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuttua äkillisesti. Asiasta tulisi keskustella seuraavalla sopimuskierroksella.

Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaisuudessaan omaishoidon hyväksi.

Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla koko Suomessa.

Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa:

– Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

– Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

– Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Työelämästä

Työntekijöiden irtisanomista nykyisestä ei pidä helpottaa.

Palkkatietojen pitäisi olla osin avoimia työpaikoilla.

Työelämässä ei toteudu sukupuolten välinen tasa-arvo.

Vaikeasti työllistettäville, kuten osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille ei pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempää palkkaa.

Suomessa ei ole niin hyvät työttömyysetuudet, että täällä olisi houkuttelevaa olla työtön.

Ansiosidonnaisen päivärahan kestoa ei pidä lyhentää.

Aktiivimalli on epäonnistunut uudistus.

Työttömän ei pitäisi vastaanottaa työtä, joka ei suoraan vastaa hänen osaamistaan tai koulutustaan.

Työntekijän olisi saatava nykyistä vapaammin päättää, missä ja milloin tekee työnsä.

Suomessa ei ainakaan laajasti pitäisi siirtyä kuusituntiseen työpäivään tai nelipäiväiseen työviikkoon ansiotasoa alentamalla.

Miesten osuutta ansiosidonnaisista perhevapaista pitäisi lisätä.

Suomessa ei pitäisi lisätä paikallista sopimista työehtosopimista laajemmin.

Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää ulkomaista työvoimaa.

Jos robottien käyttö lisääntyy suomalaisilla työpaikoilla, emme tarvitse erillistä robottiveroa.

Uskon, että tekoälyn lisääminen työpaikoilla lisää työllisyyttä Suomessa.

Osaamisen ylläpito ei ensisijaisesti ole työntekijän omalla vastuulla.

Palkkatyön ja yrittäjyyden väliin syntynyt kevytyrittäjyys tulisi tunnistaa selkeämmin omaksi työnteon muodokseen.